Regulamin

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 DEFINICJE

 1. Adres reklamacyjny:

„VICTORIA CYMES” Spółka z o.o. , Kołobrzeska 43,78-600 Wałcz

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://syropybarmanskie.pl/dostawa/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dane kontaktowe:

„VICTORIA CYMES” Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 43,78-600 Wałcz
e-mail: reklama@cymes.pl
telefon: +48 603 606 523

 1. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.syropybarmanskie.pl/dostawa
 2. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 3. K.c.– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 4. Klient – podmiot inny niż Konsument.
 5. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – osoba określoną w art. 22¹ K.c. oraz art. 7aa Ustawy.
 7. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – Konsument lub Klient.
 9. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący  lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.syropybarmanskie.pl/platnosci
 12. Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy.
 15. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 16. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 17. Sklep lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.syropybarmanskie.pl/ , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 18. Sprzedający:„Victoria Cymes” Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu, ul. Kołobrzeska 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000179088 o kapitale zakładowym w wysokości: 23.200.000 zł w całości opłaconym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7651590153 oraz posiadającą nr REGON: 33142074000000, nr rejestrowy BDO 000039178, KONTO BANKOWE: 86 1140 1124 0000 3120 1700 1001
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 20. Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 21. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy w przypadku Konsumentów lub umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 K.c. w przypadku Klientów.
 22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 23. Wada fizyczna– ma znaczenie określone w art. 556¹ K.c.
 24. Wada prawna – ma znaczenie określone w art. 556³ K.c.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.
 26. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 27. Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Sprzedający umożliwia kontakt ze sobą, w szczególności w celu zgłoszenia reklamacji, poprzez udostępnienie Danych kontaktowych.
 2. Miejsce wydania rzeczymusi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany jest dostarczać rzeczy wolne od Wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z K.c.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 7. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 8. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupuoraz informacji o prawie odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge , FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuHTTPS://WWW.SYROPYBARMANSKIE.PL/ należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Korzystanie z Usług Elektronicznych w ramach Sklepu możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:

– dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci internetu,

– posiadanie aktywnej poczty e-mail

– Sprzedający nie przystąpił do Kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3. dodanie do koszyka produktu;
 4. wybór rodzaju dostawy;
 5. wybór rodzaju płatności;
 6. wybór miejsca wydania rzeczy;
 7. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Zawarcie umowy z Konsumentemnastępuje z chwilą złożenia zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia Konsumentapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 10. Zawarcie umowy z Klientemnastępuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 11. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 12. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającegona wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 13. Wysłanie przedmiotu umowynastępuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówieńzłożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 14. Zakupiony przedmiot umowyjest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedający ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 Ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu dostępnym pod adresem https://syropybarmanskie.pl/zwroty-i-reklamacje/ lub w innej formie zgodnej zUstawą.
 2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami Ustawy.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

14) oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

§5 UPRAWNIENIA KLIENTA I KONSUMENTA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 K.c.całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W razie braku zgodności towaru z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)         opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)         przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.

 1.  Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)         nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)         występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. a)nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b)przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c)publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)         być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)         być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3.  Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5.  Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7.  Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 8.  Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 9.  Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)         Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową

2)         Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z powyższymi zapiasami

3)         brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedająca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)         brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej

5)         z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2.  Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5.  W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6.  Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.
 8. Zajęcie stanowiska przez Sprzedającegoco do reklamacji Konsumenta następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://syropybarmanskie.pl/polityka-prywatnosci/

 

§7 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

– zawieranie Umów,

– wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,

– założenie i prowadzeniu konta,

– zamieszczeniu opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedającego jest nieodpłatne.
 4. Usługobiorca ma możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.
 5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości do Sprzedający za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę

– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu konta klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji konta klienta.

– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na opublikowaniu opinii zostaje wykonana w momencie jej opublikowania.

 1. Usługobiorca ma obowiązek:

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

– wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

– powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie, a w tym w formularzu kontaktowym albo w zamówieniu treści o charakterze bezprawnym.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać na Dane Kontaktowe, a w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić przedmiot reklamacji, a w szczególności wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 3. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana przez Sprzedającego zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i pozostałych Usług Elektronicznych jeżeli:

– Usługobiorca działa na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich lub

– Usługobiorca naruszył przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu lub

– jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego(Usługobiorcy)w zakładce regulamin (https://syropybarmanskie.pl/reulamin/ ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie odpowiedzialności prawnej Sprzedającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedającym, a Konsumentem (Usługobiorcą) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W braku porozumienia:

– spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem rozstrzygać będzie właściwy sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

– spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem rozstrzygać będzie właściwy sąd właściwy dla Sprzedającego.

 1. Konsument (Usługobiorca) ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Rejestr podmiotów uprawnionych do polubownego rozwiązywania sporów znajduje się pod następującym linkiem:HTTPS://POLUBOWNE.UOKIK.GOV.PL/REJESTR,5,PL.HTML. Sprzedający informuje, że platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem:HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/
 2. Konsument (Usługobiorca) może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 3. Sprzedający nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji.
 4. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedającego.


Wersja 12.7 (Wałcz 30.06.2023r.)